Thanh lý bàn làm việc nhân viên không hộc mới 100%

420,000  400,000